Projekts „Vairosim mīlestību” ir biedrības „Pāvulēni” iniciatīva sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā, kas ar projekta aktivitātēm paredz pasākumus, kuri pieejami sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Projekta ieviešanas termiņs: no 2015. gada 1. maija līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta mērķis ir ar brīvprātīgā darba palīdzību veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā.

Projekta mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnās ģimenes.

Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, projektā ir paredzētas vairākas savstarpēji papildinošas aktivitātes, lai caur veselīga brīvā laika pavadīšanu, apmācībām un lekciju cikliem par ģimenes tradīcijām un svētku svinēšanas tradīcijām dotu iespēju sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām integrēties sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošana, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīkla veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.

Projekta partneris – Ēveles pamatskola – projekta īstenošanai ļaus izmantot telpas plānotajām aktivitātēm, jo projekta mērķis un paredzētās aktivitātes atbilst Ēveles pamatskolas  mērķiem, kas paredz vispusīgu personības attīstību, dzīves prasmju un vispārīgo zināšanu attīstīšanu un jauniešu pašapziņas celšanu.

Plānots, ka no šī projekta guvēji būs Ēveles pagasta iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti, kopā – 70 personas, kas piedalās projekta aktivitātēs. Ieguvēji būs arī Burtnieku novada iedzīvotāji, jo novadā  samazināsies sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu izolētība un viņi varēs veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā. Projekta dalībnieki pēc projekta realizācijas spēs daudz aktīvāk piedalīties sabiedrībā notiekošajos procesos un vietējās kopienas attīstībā.

Projekta „Vairosim mīlestību” atklāšanas pasākums notiks 27.maijā plkst.15.00.Valmieras pagasta kultūras namā. Pasākumā būs projekta prezentācija,  tikšanās ar projekta komandu un  dialogs ar deputātiem.