Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” 2014.gadā turpina īstenot projektu “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai”.

Projekta ietvaros 2014.gadā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

  •  NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana;
  • Pētījuma „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” īstenošana;
  • Darbs pie Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrādes;
  • Brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana;
  • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” popularizēšana un oficiāla tīkla reģistrēšanas iespēju izpēte, finanšu piesaiste tīkla darbībai
  • Sociālo kultūras projektu izstrāde;
  • Organizācijas stratēģijas 2014.-2018. izstrāde;
  • Projekta publicitāte.

Realizētās aktivitātes veicinās attīstītu vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai; paaugstinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, reģiona un centrālās valsts pārvaldes līmenī.

2014. gada darba programmas kopējās izmaksas ir 26 666,66 EUR, no kuriem 24 000, 00 EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.