Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” norisināsies Valmierā un tās apkaimē trīs dienas – no 9. oktobra līdz 11. oktobrim.

Šogad pirmo reizi, līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē un Zemgalē, kā arī stāstnieku saietiem Viļānos, Koknesē un starptautiskā folkloras festivāla Baltica ietvarā, arī Vidzemē norisinās stāstnieku festivāls, un katram interesentam ir iespēja piedalīties kādas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas tradīcijas aizsākumā. Festivāla laikā interesentiem tiks piedāvāts iesaistīties dažādos pasākumos, kuros varēs klausīties vai stāstīt stāstus, kā arī mācīties stāstu stāstīšanas prasmes.

Festivāla mērķis: Veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Vidzemes reģionam.

Festivāla uzdevumi:
– Jauna Vidzemes kultūras notikuma – Vidzemes stāstnieku festivāls – radīšana, lai saglabātu un attīstītu Vidzemei raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī iepazīstinātu vidzemniekus ar citu reģionu vērtībām un stāstniecības tradīcijām.
– Vidzemes stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, regulāri un aktīvi līdzdar¬bojoties Vidzemes mutvārdu kultūras apzināšanā, izpētē, tālāknodošanā un popularizēšanā.
– Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, kā arī vidzemnieku iesaistīšana un līdzdalība festivāla aktivitātēs.
– Festivāla aktivitāšu dokumentēšana, apkopošana (CD, DVD) un izplatīšana.
Vidzemes stāstnieku festivālu atbalsta un tam ir piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža, jo festivāls pilnībā sasaucas ar UNESCO LNK mērķiem – veicināt kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, zināšanu sabiedrības veicināšanu un zināšanu pārnesi.

Festivāla laikā tiek apzināts, izpētīts, tālāk nodots un popularizēts Vidzemes nemateriālais kultūras mantojums, kā arī iepazīti citu Latvijas reģionu stāstnieki un viņu tradīcijas. Festivālā tiek iepazīts Latvijas nemateriālais kultūras mantojums un tautas mutvārdu daiļrade dažādos Latvijas dialektos. Tāpat tiek radīts jauns kultūras produkts vidzemniekiem – stāstnieku festivāls, kas papildinās jau esošo kultūras piedāvājumu. Lai pilnveidotu stāstnieku prasmes un zināšanas, notiek stāstnieku meistarklases. Projekta īstenošanā iesaistīti gan UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki visā Latvijā (arī Valmieras bibliotēka), Valmieras muzejs, Vidzemes stāstnieku skolas dalībnieki, Vidzemes folkloras kopas, aktivitāšu īstenošanā līdzdarboties tiek aicināti bērni un viņu vecāki, skolotāji, Valmieras iedzīvotāji un vidzemnieki, kas apmeklēs pasākumus. Iegūtās zināšanas par stāstīšanas metodēm meistarklašu dalībnieki varēs izmatot savās turpmākajās stāstniecības aktivitātēs, kā arī ikdienas darbā kultūras nozarēs un sociālajā saskarsmē.