Noderīgi resursi

Metodiskie materiāli

Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors: Metodiskais materiāls kultūras organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai, 2013. Autores: Agnese Hermane, Ilona Asare, Baiba Tjarve, Anda Laķe.

 

Semināru materiāli

29.10.2013 semināra “Kultūras stratēģijas izstrāde” materiāli:

06.11.2013 semināra “Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras kartēšanas un kultūras indikatoru loma” materiāli:

Pētījumi

Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs. (Pētījumu veikusi Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku grupu un studentiem) 2014

Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs (Pētījumu veikusi Biedrības “Culturelab” pētnieku grupa) 2013

Resursi NVO vadītājiem

Organizācijas dibināšana un reģistrēšana 

NVO darbību regulējošie normatīvie akti

Pētījumi par NVO sektoru Latvijā

NVO darbā noderīgas rokasgrāmatas

Kultūras NVO rokasgrāmata

Sabiedriskā labuma statuss

NVO gada pārskata sagatavošana

Līgumu un dokumentu paraugi

Plašs resursu klāsts par brīvprātīgā darba organizēšanu, politiku, tiesisko regulējumu un dokumentācijas organizēšanu biedrības “brīvprātīgais.lv” tiešsaistes bibliotēkā. 

Funds for NGOs  – resursu krātuve angļu valodā ilgstpējīgai NVO vadībai

The Open University – ievads projektu vadībā angļu valodā

Resursi kultūras jomā strādājošajiem

Kultūras institūciju likums

Arhīvu likums

Autortiesību likums

Bibliotēku likums

Dziesmu un deju svētku likums

Latvijas Nacionālās operas likums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums

Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”

Muzeju likums

Obligāto eksemplāru likums

Valsts Kultūrkapitāla fonda likums

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam. Nacionāla valsts

Informatīvais ziņojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā

Rīcības plāns politikas pamatnostādņu “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai 2008. – 2009. gadā

Programma “Mantojums” – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam

Nacionālā programma “Kultūra” 2000. – 2010.

Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 2008.- 2013.gadam

Informatīvais ziņojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā 

LR Kultūras ministrijas mājas lapa

Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā 

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Portāls “Kultūra un attīstība”  – par aktuālo kultūrā un kultūrpolitikā

LabForCulture – informācijas platforma mākslai un kultūrai Eiropā

Culture Action Europe – politiska mākslas un kultūras platforma Eiropā

Culture for All Service – portāls par kultūras pieejamību

Centre for Policy Studies on Culture and Communities

Eiropas Kultūras fonds

Ziemeļu kultūras punkts 

Resursi projektu partneru meklēšanai

Kultūras jomā:

Balkānu valstu datu bāze

Čehijas teātru datu bāze

Eiropas Komisijas izveidotā partneru meklēšanas datu bāze

Horvātijas datu bāze

Latvijas kultūras organizāciju datu bāze:

Slovēnijas datu bāze

Spānijas datu bāze

Kultūras mobilitātes un informācijas tīkls – Mākslinieku rezidenču meklēšana 

Pasaules mākslinieku mobilitātes tīkls

Starpreģionāliem projektiem:

Interregional Partnership Platform

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes mājas lapa

Dažādi:

EuroMed Youth Platform

e-Twinning – sadarbības platforma skolām un skolotājiem

TRIALOG

Partneru meklēšana mūžizglītības projektiem

Ungārijas partneru meklēšanas datu bāze