Projektu izstrāde

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” piedāvā sagatavot projekta pieteikumus vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga grantu konkursos. 

Projekta iesnieguma sagatavošana ietver projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu saskaņā ar katras konkrētās programmas prasībām un vadlīnijām, piedāvājot pēc iespējas izdevīgāko risinājumu projekta īstenošanai, kā arī nepieciešamo papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu. Projekta pieteikuma izstrāde un pārējo dokumentu izstrāde notiek ciešā sadarbībā ar klientu. Nepieciešamības gadījumā sagatavojam arī vērtējošās institūcijas pieprasīto papildus informāciju, lai projekts tiktu apstiprināts, kā arī sniedzam konsultāciju par tālāko projekta vadību.

Mums ir pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā šādiem fondiem un programmām:

  • Vidzemes kultūras programma,
  • Valsts Kultūrkapitāla fonds,
  • Sabiedrības integrācijas fonds,
  • LR Kultūras ministrijas administrētie projektu konkursi,
  • EEZ un Norvēģijas finanšu instruments,
  • Latvijas – Šveices sadarbības programma,
  • Eiropas Komisijas programma “Eiropa pilsoņiem”,
  • Eiropas Komisijas programma “Erasmus+” (iepriekš – programma “Jaunatne darbībā” un Mūžizglītības programma),
  • Eiropas Komisijas programma “Radošā Eiropa” (iepriekš – programma “Kultūra”),
  • Eiropas Sociālais fonds.

Projekta pieteikuma un projekta dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” 2014.gada 15.augusta valdes lēmumu ir maksas pakalpojums. 

Projektu pieteikumu izstrādes izmaksas sastāda 6 – 8 % no projekta vērtības, atkarībā no projekta pieteikuma sarežģītības pakāpes un darba apjoma.

Projekta pieteikuma izstrāde un dokumentu sagatavošana aizņem laiku no divām nedēļām (vietēja un reģionāla mēroga projektiem) līdz sešām nedēļām (starptautiskiem projektiem).

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas e-pastā biedriba.haritas@gmail.com vai pa tālruni  28395899 (biedrības valdes priekšsēdētāja Solveiga Boicova).